maandag 10 januari 2011

(K 10-01-’11) Veel dank 2, of leve de bureaucratische willekeur

Zoals de titel al doet vermoeden wordt dit een verhaal met droge gegevens waar helaas maar al te veel van afhangt. Eindelijk heb ik de informatie gekregen die mijn lief, in het Nederlands nog wel, ontving op zijn visumaanvraag. Het is ongelooflijk en erg frustrerend om te lezen op welke gronden de aanvraag werd afgewezen. We zijn natuurlijk niet gek en hebben bij de aanvraag ervoor gezorgd dat we allebei alle benodigde gegevens hadden gekopieerd en meegeleverd, een half bos aan papieren hebben we ingeleverd. 

Ik weet wel dat er misbruik wordt gemaakt van visa en dat mensen op illegale gronden het land inkomen, maar het is afschuwelijk hoe de goeien onder de kwaaien moeten lijden, bovendien sta je met je rug tegen de muur. Zelfs de meest intieme mailwisseling hebben we ingestuurd als bewijs van onze relatie, en dan wordt er gezegd dat ik, de referent, de aanvrager niet of nauwelijks zou kennen. Of nog erger, mijn lief heeft sinds jaar en dag een goede baan en levert daar een verklaring over in, en dan wordt gezegd dat zijn documenten vals/ vervalst zijn. Absoluut beledigend. Degene die dit soort beslissingen neemt is de IND, de Informatie en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een Nederlandse overheidsinstelling dus. Heel pijnlijk is dat personen waarvan bekend is (hopelijk/ kennelijk niet bij de IND) dat ze frauderen, wel een visum krijgen, en iemand die hard werkt en studeert en voor de jongeren in zijn woonplaats zorgt en voor zijn familie en vrienden zorgt tot hij er letterlijk bij neervalt wordt beticht van fraude.

En toch…
Blijven we optimistisch en gaan we door tot mijn lief hier in Nederland mijn familie en vrienden kan ontmoeten, waarna we eindelijk de volgende stap kunnen zetten, namelijk samen zijn.
Voor diegene die het interessant vindt om zo’n visumafwijzing te bekijken, plak ik hieronder de gegevens.
Weigering van visum

·         Het doel en de omstandigheden van het verblijf zijn onvoldoende aangetoond
·         Motivatie
·         Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond. De (familiale) relatie tussen u en de door u opgegeven referent is niet aannemelijk gemaakt dan wel aangetoond middels objectiveerbare bewijsstukken. Gelet op het feit dat de door u opgegeven reden van bezoek nu juist van doen heeft met de gestelde familiale dan wel relationele band met de referent maakt dat het doel van de reis en de verblijfsomstandigheden onvoldoende zijn aangetoond dan wel aannemelijk gemaakt.
·         Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond. De door u opgegeven referent kent u niet of nauwelijks. Het vorenstaande roept-gelet op de door u verstrekte informatie bij de visumaanvraag- ernstige twijfels op ten aanzien van het door u opgegeven reisdoel en de verblijfsomstandigheden waaronder deze plaats zullen vinden.
·          
·         U heeft niet aangetoond over voldoende middelen van bestaan te beschikken, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor doorreis naar een derde land waar u met zekerheid zal worden toegelaten of in de mogelijkheid te verkeren deze middelen legaal te verkrijgen.
·          Motivatie
·         U heeft niet aangetoond overeenkomstig art. 5, lid 1 onder c, en lid 3 van de Schengengrenscode over voldoende middelen van bestaan te beschikken, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor doorreis naar een derde land waar u met zekerheid zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid te verkeren deze legaal te verkrijgen. De door u aangetoonde financiële middelen zijn ontoereikend gebleken. Niet is aangetoond dat u vrijelijk en zelfstandig kunt beschikken over het door de grensbewakingsautoriteiten als uitgangspunt gehanteerde richtbedrag per persoon per dag. Dit richtbedrag is exclusief de eventuele kosten voor een reisbiljet naar een plaats buiten het Schengengebied. Bij de beoordeling of over voldoende middelen kan worden beschikt is rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van uw verblijf, waaronder bijvoorbeeld het kostelooster beschikking stellen van een verblijfplaats door een referent. Voorts is gebleken dat de door u opgegeven garantsteller in Nederland niet over een duurzaam inkomen beschikt dat minimaal gelijk is aan het bestaansminimum voor de categorie echtparen in zin van werk en bijstand. Een duurzaam en voldoende inkomen is vereist daar garantstelling niet enkel betrekking heeft  op de kosten die kunnen ontstaan voor de Staat en openbare lichamen voor wat betreft de opgegeven periode van verblijf, maar ook op de kosten die hierna kunnen ontstaan uit het verblijf van betrokkene. Een garantstelling dient in deze tevens ter meerdere zekerheid van een tijdige terugkeer daar u zelf niet over voldoende middelen kunt beschikken, althans dit niet heeft weten aan te tonen, waardoor de economische binding met uw land van herkomst gering moet worden geacht.
·          
·         De informatie die is verstrekt met betrekking tot het doel en de omstandigheden van het beoogde verblijf is niet betrouwbaar.
·         Motivatie
·         De informatie die is verstrekt met betrekking tot het doel en de omstandigheden van het beoogde verblijf is niet betrouwbaar. Door u zijn valse/ vervalste/ nagemaakte documenten overlegd ter onderbouwing van uw visumaanvraag, hetgeen in ernstige mate afbreuk doet aan uw geloofwaardigheid. Hierdoor is het niet meer mogelijk objectief vast te stellen wat u met onderhavige visumaanvraag daadwerkelijk beoogt, hetgeen voor uw rekening en risico dient te blijven. Voorts wordt opgemerkt dat het overleggen van valse/ vervalste documenten ten einde visumafgifte te bewerkstelligen ernstige twijfel oproept ten aanzien van een tijdige terugkeer na afloop van het vastgestelde beoogde korte verblijf.
·          
·         Uw voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten kon niet worden vastgesteld.
·         Motivatie
·         Uw voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten kon niet worden vastgesteld. De sociale en/of economische binding met uw land of bestendig verblijf is onvoldoende aangetoond dan wel zeer gering gebleken. Hierdoor is de tijdige terugkeer na afloop van het door u opgegeven beoogde verblijf onvoldoende geborgd. In dit verband wordt erop gewezen dat het voorkomen van illegale immigratie als een van de basiscriteria voor visumverlening geldt. Bij het vaststellen of er sprake is van  risico op illegale immigratie wordt zowel gekeken  naar de lokale en de algemene situatie in uw land van herkomst/ bestendig verblijf, alsmede naar uw specifieke persoonlijke situatie.

·         Bezwaarclausule: Mocht u zich niet kunnen verenigen met de bovengenoemde beslissing, dan kunt u daartegen bezwaar aantekenen. Uw bezwaarschrift dient u dan binnen vier weken na datum dezes te richten aan:
·         De Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid, afdeling strategie en Ondersteuning, cluster Bezwaar en Beroep Consulaire Zaken, Postbus 20061, 1500 EB Rijswijk, Nederland
·         Visadienst kort verblijf, Postbus 3109, 2280 GC Rijswijk, Nederland

·         Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. Het bezwaar kan worden aangetekend door de aanvrage van het visum, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bijzondere gemachtigde, indien deze een machtiging van de aanvrager overlegt, of een advocaat, indien deze verklaart daartoe bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd.

·         Datum 19-12-2010. (door mij ontvangen op 10-01-2011)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten